سرور مجازی ایران Vps-2
 • 2GB DDR4 مقدار رم
 • 4Core – 2GHz پردازنده
 • 60GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • ایران محل سرور
 • فناوری پدیدار دیتاسنتر
سرور مجازی ایران Vps-3
 • 3GB DDR4 مقدار رم
 • 4Core – 2.5GHz پردازنده
 • 75GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • ایران محل سرور
 • فناوری پدیدار دیتاسنتر
سرور مجازی ایران Vps-4
 • 4GB DDR4 مقدار رم
 • 4Core – 4GHz پردازنده
 • 100GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • ایران محل سرور
 • فناوری پدیدار دیتاسنتر
سرور مجازی ایران Vps-6
 • 6GB DDR4 مقدار رم
 • 6Core – 5GHz پردازنده
 • 150GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • ایران محل سرور
 • فناوری پدیدار دیتاسنتر
سرور مجازی ایران Vps-8
 • 8GB DDR4 مقدار رم
 • 6Core – 6GHz پردازنده
 • 200GB SAS Ent فضای دیسک
 • 1Gb پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نیمه اختصاصی نوع سرور
 • SAS Enterprise نوع هارد
 • بلی کانفیگ رایگان
 • ایران محل سرور
 • فناوری پدیدار دیتاسنتر