نمایندگی سرویس ایمیل آلمان | DirectAdmin

نمایندگی سرویس ایمیل 10 گیگابایت با 200 عدد ایمیل
نمایندگی سرویس ایمیل 50 گیگابایت با 400 عدد ایمیل
نمایندگی سرویس ایمیل 100 گیگابایت با 600 عدد ایمیل
نمایندگی سرویس ایمیل 200 گیگابایت با 800 عدد ایمیل